Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Acil Servis Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Grup: Nur Keskin, Alpin İlayda Özmen, Deniz Tanrıkut, Medya Tekeş, Gökçem Yiğit

Projemizi yürüttüğümüz Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi, Ankara’da en çok hasta girişi yapılan acil servistir. Mevcut sistemde, hastaların acil servis birimlerinde bekleme sürelerinin istenilen seviyede olmaması, talep iş gücü dengesinin sağlanmamış olması, triyaj sisteminin etkin uygulanmaması ve test sonucu sorgulama ve gösterme prosedürlerinin uygun olmaması gibi problem belirtileri gözlemlenmiştir. Bu problem belirtilerinden yola çıkarak projemizin amacı, iş akışını düzenleyerek, kaynak ve kapasite kullanım planını iyileştirerek, acil servis hizmetlerinde iyileştirmeler yapmak, hasta ve personel memnuniyetinin arttırmak ve nihai olarak acil servis hizmet kalitesinin yükseltmek şeklinde tanımlanmıştır. Benzetim modellemesi bu amaçların karşılamasına, senaryo analizine ve fazla sayıda alternatif çözüm önerilerinin test edilebilmesine olanak sağladığı için çözüm yaklaşımı olarak kullanılmıştır. Modelin geçerlilik sınaması, hastaların kuyruklarda bekleme süreleri, kuyruklarda bekleyen hasta sayıları ve hangi istasyonların darboğaz yarattığı kontrol edilmiş ve modelin çıktıları ile mevcut sistem performans ölçülerinin birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir. Model çıktılarına göre prosedür, kaynak ve hasta akışı bazlı senaryolar denenmiş ve çözüm önerisi getirilmiştir.